Onze website maakt gebruik van cookies om een betere gebruikerservaring te bieden. We raden u aan om het gebruik te accepteren, zodat u ten volle kan genieten van de navigatie.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden worden geacht gekend te zijn door de koper. Elke bestelling brengt met zich mee dat deze verkoopsvoorwaarden aanvaard zijn door de koper. Dit betekent dat de koper afziet van de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden, hierbij inbegrepen de betalings- en leveringstermijnen, en van het inroepen/opwerpen van elke andere bepaling die strijdig is met deze verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van deze die formeel en schriftelijk zouden zijn aanvaard door AHB.

2. Prijs, levering en betaling

De prijzen worden opgegeven in €, zonder verbintenis en exclusief BTW (belasting op de toegevoegde waarde). Zij worden slechts vaststaand vanaf de expliciete schriftelijke bevestiging door AHB, met vermelding van de geldigheidsduur. De transportkosten (tot de Belgische grens) en verpakkingskosten zijn inbegrepen bij elke bestelling voor een bedrag van minimum 750€, exclusief BTW. De facturen worden opgemaakt op basis van het geldende tarief op het ogenblik van de levering. Het materiaal, de bestelde producten, zijn niet verzekerd tijdens het transport behalve op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de koper, en op zijn kosten (cf. paragraaf 4 hieronder). AHB behoudt zich eveneens het recht voor om leveringen uit te voeren tegen contante betaling of om een volledige of gedeeltelijke voorafgaande betaling te eisen. De facturen zijn betaalbaar per overschrijving. Bij gebreke aan integrale betaling van het verschuldigde bedrag bij de vervaldag, zal het totaalbedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 20%, met een minimum van 75 €, ten titel van vergoeding, en bovendien zullen verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% per jaar van rechtswege door de koper verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur. In geval van betalingsachterstand van een factuur kan AHB, zonder voorafgaand bericht, elke verdere levering aan de koper opschorten tot de integrale betaling van de verschuldigde bedragen. De koper zal, op dit punt, geen aanspraak kunnen maken op welke vergoeding dan ook vanwege AHB.

3. Specificaties

Alle gegevens/karakteristieken, zoals de kleur, de afmetingen, het gewicht, het volume en de prijs, vermeld in de catalogi, websites, folders, reclameboodschappen en andere vanwege AHB zijn louter indicatief en aan wijzigingen onderhevig. AHB behoudt zich de mogelijkheid voor om elke wijziging aan te brengen die zij nuttig zou achten, en dit, zelfs na de aanvaarding van de bestelling, zonder evenwel te mogen raken aan de essentiële karakteristieken van de producten. AHB kan niet verantwoordelijk worden geacht voor drukfouten.

4. Leveringen en transport

Welke de bestemming en de verkoopsmodaliteiten van het materiaal ook moge zijn, de levering van de goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden vanaf de aanname van het verkochte materiaal door de transporteur in de lokalen van AHB of in de fabrieken van de leveranciers. De overdracht van de risico's en de verantwoordelijkheid voor het verkochte materiaal heeft bijgevolg plaats bij deze aanname, zelfs in geval van franco levering, welke ook de bestemming van het materiaal en de verkoopsmodaliteiten moge zijn. Alle artikelen wordt niet-gemonteerd geleverd, behoudens andersluidende bepaling. De levering vindt plaats op de gelijkvloerse verdieping, na de eerste deur.

5. Eigendomvoorberhoud

De geleverde koopwaar blijft het eigendom van AHB tot op het ogenblik van de volledige betaling van de door de koper verschuldigde facturen. Tot op deze datum wordt het materiaal geacht geconsigneerd te zijn en neemt de koper, vanaf de levering van de koopwaar, de verantwoordelijkheid en de risico's op zich voor elke schade die aan de geleverde koopwaar wordt veroorzaakt, verlies en diefstal inbegrepen, of voor elke schade die dit materiaal zou kunnen veroorzaken. De koper kan in geen geval, zonder het voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van AHB, de koopwaar in pand geven of overdragen aan een derde zolang deze koopwaar niet volledig is betaald. Niettegenstaande elke andere tegenstrijdige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de bijzondere verkoopsovereenkomst kan AHB, in geval van het niet respecteren van een betalingstermijn door de koper, zonder enig ander recht te verliezen, bij eenvoudige aangetekende brief de teruggave eisen van de goederen op kosten van de koper, tot de uitvoering, door deze laatste, van de totaliteit van zijn verbintenissen jegens AHB.

6. Leveringstermijn

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf het versturen van de ontvangstmelding van de bestelling. De leveringstermijnen worden alleen ten titel van informatie gegeven, zonder garantie van levering op de opgegeven datum. Bij de bestelling wordt ermee rekening gehouden dat het overschrijden van de leveringstermijn in geen geval de verkoop annuleert noch de verkoop verbreekt ten voordele van de koper, en dat geen enkele boete of vergoeding kan worden opgelegd aan of gevorderd van AHB omwille van een vertraging in de levering.

7. Betwistingen en garanties

De eventuele betwistingen met betrekking tot de hoeveelheden moeten schriftelijk bij AHB toekomen binnen de twee werkdagen na ontvangst van het materiaal / de producten. Met betrekking tot de kwaliteit beperkt de verantwoordelijkheid van AHB zich tot het herstel of tot de eenvoudige vervanging van de stukken die door AHB defect zouden zijn verklaard en die franco teruggestuurd zouden zijn naar haar lokalen, binnen een termijn van maximum 6 maanden vanaf de expeditiedatum. Deze garantie dekt de gevolgen van normale slijtage niet, noch deze te wijten aan een slecht gebruik of een gebrek aan onderhoud.

8. Terugbezorging

Om de verwerking van uw product te vereenvoudigen hebt u een retourformulier. Zodra dit formulier bevestigd is ontvangt u per e-mail bericht over de procedure voor het terugsturen van uw product. U dient uw product compleet en in originele staat terug te sturen (verpakking, accessoires, handleiding, etc.). Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u aan uw pakket aangetekend te versturen en te kiezen voor de mogelijkheid uw pakketstatus bij de expediteur te volgen.

9. Uitvoering van de bestelling

AHB wordt vrijgesteld van haar verplichting om het bestelde materiaal / de bestelde producten te leveren in geval van overmacht of toeval, zoals stakingen, ongevallen met machines, etc.

10. Teschnische specificaties

De technische specificaties en prijzen die vermeld zijn in catalogi, websites, folders, reclameboodschappen en andere annuleren en vervangen deze eerder gepubliceerd.

11. Geschillen

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van AHB. In geval van betwisting, van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van Charleroi bevoegd. Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01/01/2012. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande.
Heeft uw klacht betrekking op producten of diensten die u online heeft gekocht? Zo ja, dan kunt u gebruik maken van deze site. Voor de behandeling van de klacht moet u een geschillenorgaan kiezen Hierover moet u overeenstemming bereiken met de tegenpartij. https://webgate.ec.europa.eu